zondag 27 september 2015

(LONGREAD) RECHTSE ARGUMENTEN TEGEN OPEN MIGRATIE

In Nederland zijn de voor- en tegenstanders van migratie scherp verdeeld. Het standpunt ter linker zijde wordt vaak niet bepaald door de inhoud, maar door de angst rechts in de kaart te spelen. Ter rechter zijde wordt het standpunt bepaald door factoren die niet altijd expliciet worden uitgesproken. We zetten er een aantal op een rijtje. De staat kan geen individuele rechten beschermen als er migranten binnenkomen met waarden die daarmee in strijd zijn

In het klassieke debat over migratie staan een aantal economische argumenten tegenover elkaar. Ondernemers hebben belang bij ruim aanbod van werknemers. Concurrentie op de arbeidsmarkt komt de kwaliteit van werknemers ten goede en drukt de lonen. Werknemers en vakbonden hebben tegengestelde belangen en hun argumenten tegen migratie zijn daarom vaak protectionistisch van aard, tenzij ze het socialistische argument van de internationale solidariteit zwaarder laten wegen.

Voorwaarde voor de economische argumenten voor migratie is dat er geen verstoring van de arbeidsmarkt plaatsvindt door een sociaal vangnet van de overheid. Daarin zijn de gezamenlijke belastingbetalers van het land stakeholder. Een uniek artikel (voor Nederlandse begrippen) in De Volkskrant probeerde gisteren een voorzichtig begin te maken met een kosten/batenanalyse die inmiddels ook bestreden wordt. (Bron)

Economische belangen lopen veelal volgens de links/rechts dichotomie, maar ook binnen de "liberale" vleugel zijn er groeperingen die verschillend over migratie denken. Het Vrije Volk @HVV_Com heeft reeds in 2006 een aantal meningen op een rijtje gezet. Hij schrijft in deel 1 inter alia:
Ook Harry Binswanger, professor in de filosofie aan het Objectivist Academic Center van het Ayn Rand Institute, stelt [dit] protectionisme aan de kaak in zijn artikel The Moral and Practical Case for Open Immigration: 
"To forcibly exclude those who seek peacefully to trade value for value with us is a violation of the rights of both parties to such a trade: the rights of the American seller or employer and the rights of the foreign buyer or employee." (Bron
Robert Tracinski voegt toe: "Immigratie gaat over het recht van een individu op "life, liberty, and the pursuit of happiness," dat universeel is en van toepassing is op alle mensen, of ze nu in Amerika geboren zijn of niet. (...)  Let wel: het recht van buitenlanders op het streven naar hun eigen Amerikaanse Droom houdt niet in het recht op een uitkering, gratis onderdak, onderwijs of gezondheidszorg. (...)  Landen met een vrije arbeidsmarkt en een sobere verzorgingsstaat trekken werklustige, ondernemende immigranten aan. Landen met een starre arbeidsmarkt en een royale verzorgingsstaat trekken veelal kansloze immigranten aan. (Bron)

In deel 2 zet @HVV_Com de gevolgen voor de diverse aspecten op een rijtje. Hij concludeert met het rapport in De Volkskrant van gisteren, dat wat voorstanders dikwijls opvoeren als argument voor migratie, alleen geldt voor landen als de VS en Australie, waar geen royal sociaal vangnet is opgetrokken:
In Nederland zijn vergelijkbare onderzoeken gedaan, met een heel andere uitkomst. Hier zijn immigranten en vluchtelingen sterk vertegenwoordigd als het gaat om aanspraak op publieke voorzieningen. De verklaring ligt m.i. bij het sociaal-economisch bestel in Nederland (lees: de uitgebreide verzorgingsstaat).
HVV doet een pleidooi voor de bestrijding van wat destijds de "tegencultuur" heette, hetgeen we thans erkennen als cultuurrelativisme veroorzaakt door de verwoestende filosofie van het multiculturalisme:
Een vrije, kapitalistische samenleving – waar ieder gevrijwaard dient te zijn van dwang, geweld, bedreiging en ongewenste inmenging en eigenaar is van zijn eigen leven, zijn eigen lichaam en geest en de vruchten van zijn arbeid – doet als enige recht aan de aard van de mens als rationeel wezen. De kern van de Westerse Cultuur wordt gevormd door: de Rede, individualisme en kapitalisme. Met gemijmer over joods-christelijke en humanistische waarden komen we er niet. (Bron)
De winst van bijna 10 jaar memen over dit onderwerp is, dat iedere weldenkende Nederlander zich langzamerhand wel bewust is van onze eigen mentale sclerose, waardoor de waarden van de verlichting verloren dreigen te gaan in een oceaan van zelfoffering, verdomming en demoralisering.

Ook libertariers, die zich doorgaans op het standpunt stellen voor open migratie, begrijpen dat er een probleem is. Nederlands meest bekende objectivist, Yernaz Ramautarsing schreef recentelijk dit commentaar daarover op zijn blog:
Henri Serton en Victor van der Sterren hebben getracht invulling te geven aan ”Een libertarisch betoog voor immigratiebeperkingen” (Bron) (...) Ze formuleerden 3 hoofdargumenten tegen ”vrije migratie” of  ”open grenzen” Met de eerste 2 argumenten ben ik het volledig eens
– Kosten: zwaardere druk op sociale voorzieningen
– Cultuur: Import van een niet-liberale cultuur schaadt het fundament van onze westerse beschaving en zal leiden tot meer linkse politiek door groter collectivistisch electoraat.
Het derde argument van libertarische zijde is voor objectivisten een probleem, omdat het uitgaat van een anarchistisch wereldbeeld dat de overheid ziet als niet-legitieme territoriale macht (de overheid heeft überhaupt geen recht om mensen recht te verlenen om in Nederland te wonen). Ramautarsing biedt een alternatief argument dat objectivisten zal aanspreken:
De legitimiteit van deze nachtwakerstaat-overheid zou zijn gegrond in de objectiviteit van haar wetten. In navolging van Ayn Rand stel ik dat al het handelen van een overheid gericht moet zijn op de bescherming van individuele rechten en dat zij zich niet schuldig maakt aan schenden van deze rechten. Iemand toegang weigeren tot een natie is niet per definitie een schending van een recht, het oordeel is altijd contextueel. 

Voorbeeld: het weigeren van Communisten uit Nederland. De toegang weigeren tot (meer) Communisten in Nederland is rechtvaardig want gegrond in de werkelijkheid. Deze mensen steunen expliciet het schenden van individuele rechten, zowel moreel als mogelijk financieel en fysiek. Ik stel dat een overheid die geen eigenaar is van de grond waarover ze gezag voert evenwel legitiem bedreigingen voor vrijwillige sociale interactie mag bestrijden. 
Het bestrijden van deze dreiging moet uiteraard gebaseerd zijn op rationele criteria en objectieve bewijsvoering. Een dergelijk asiel- en immigratiebeleid zou deel uitmaken van een buitenlands beleid gebaseerd op het egoïstische belang van Nederland. Om meer inzicht te bieden in hoe zo een beleid eruit zou zien citeer ik Objectivist Harry Binswanger die vanuit Amerikaans perspectief de volgende uitgangspunten formuleerde: in zijn column ”Why Objectivists disagree on immigration”:
”In the case of immigration, the right solution is essentially fourfold:
1. Militarily crush Iran and its ally-states, in an all-out campaign (it would be too short to call it a war). That, coupled with a proper foreign policy, would end the rise of Islam and worry about Muslim immigration.
2. Make immigrants sign away their right – for their whole lives – to any government loot. That would end the worry about poorer immigrants coming to get welfare.
3. Make it impossible for immigrants to get the vote – for their whole lives. That would end the worry about immigrants from statist cultures voting in more statists.
4. Replace multicultural BS with the proud, morally confident assertion of America’s moral superiority over the statist and theocratic societies from which the immigrants are coming. We are right and they are wrong – politically, philosophically, and in other ways. Standing up for our values would end the worry about immigrants diluting (the fast-fading remnants of) American individualism.”  (Bron)
De voorstanders van ongelimiteerde toegang zijn in het beste geval naïef en in het slechtste geval kwaadaardig. Ons huidige beleid is dan ook het logische resultaat van een cultuur geïnfecteerd door de altruïstische doctrine die stelt dat het beter is te handelen voor het belang van de ander dan voor het eigen belang. 
Nederland heeft geen morele plicht om mensen op te vangen of toe te laten. Laten we bedrijven toestaan om de beste mensen te selecteren, de vrije markt zal dit proces geheel om de overheid heen kunnen faciliteren. In geval van arbeidsmigratie zou de overheid zich enkel moeten richten op veiligheidsrisico’s en niets anders. 

Conclusie: Er bestaat geen universeel recht op mobiliteit, privaat eigendom gaat boven elke claim uit noodzaak. Overheden van vrijere landen hebben het recht om mensen uit minder vrije landen te weigeren. De overheid zou migranten moeten toelaten zolang er geen objectieve dreiging is voor de individuele burgers van die staat. Mobiliteit is een wens maar geen morele claim. Een kapitalistisch egoïstisch coherent buitenlands beleid zal zorgen voor een aanzuigende werking op de beste migranten en een afschrikmiddel voor de slechtste. Zolang we nog leven in de huidige gemengde economie kunnen voorstanders van vrijheid enkel ijveren voor realisme en slechts in beperkte mate voor idealisme. (Bron)

Het is duidelijk dat een overheid, die als primaire taak heeft, het beschermen van individuele rechten weerstand moet bieden aan de massale toestroom van migranten uit culturen waar waarden worden bepaald door een ideologie (of geloof) die mensenrechten en seculiere wetgeving vewerpt als haram.

Het land, de samenleving en het cultuurgebied in zijn totaliteit zijn gebaat bij integratie. Dat kan alleen op individuele basis. Integratie is iets anders dan wat de politiek ervan maakt: weten wanneer je stamppot eet en wie Sinterklaas is. Dat is conformeren aan de Nederlandse cultuur en heeft niets met integratie te maken.

Integreren betekent ook meer dan het scheiden van kerk en staat, een misverstand dat de gevaarlijke waanzin heeft opgeleverd dat het niet uitmaakt wat je thuis gelooft en denkt. Integendeel, juist dat bepaalt de waarden, moraal, keuzen en acties van de mens.

Integreren kan alleen na individualiseren, een lang, persoonlijk proces. Het betekent dat je je eigen overtuiging vrijwillig ondergeschikt maakt aan de filosofie van de vrijheid, omdat alleen onder die voorwaarde iedereen kan blijven geloven en denken naar eigen bevinden, hetgeen iets anders is dan "privaat geloven achter de voordeur". 

Dat laatste is de allerbelangrijkste voorwaarde voor een cultuur die gebaseerd is op verlichtingswaarden Maar iedere beschaving is ten dode opgeschreven als niet tezelfder tijd het vermogen bestaat zich te verdedigen tegen contrakrachten: culturen en ideologieen die hun eigen waarden per definitie superieur wanen aan de vrijheidsfilosofie.


Back links
  • "Linkse karaktermoord op prominente critica multiculturalisme, rechtse verlegenheid over immigratiebeleid?", deel 1, artikel op Het Vrije Volk door Clark Kent (Bron)
  • "Linkse karaktermoord op prominente critica multiculturalisme, rechtse verlegenheid over immigratiebeleid?", deel 2, artikel op Het Vrije Volk door Clark Kent (Bron)
  • "Een pleidooi voor Objectieve grenzen", .door Yernaz Ramautarsing (Bron)
  • "Why Objectivists disagree on immigration", door  Harry Binswanger  (Bron)
  • "Een libertarisch betoog voor immigratiebeperkingen", artikel op Vrijspreker door Henri Serton en Victor v.d. Sterren (Bron)

Externe links
  • "Grenzeloze solidariteit is voor Europa niet te dragen", FD interview met Paul Scheffer op 26 sep.  (Bron)
  • "Wat kosten asielzoekers nou? taboevragen: Er zijn veel redenen om asielzoekers op te vangen, maar horen economische daarbij?", artikel in De Volkskrant van Yvonne Hofs. (Bron)
  • Video Op reis naar het beloofde land, rapportage van NPO2 via Dit is de dag (Bron
  • Yaron Brook beantwoord vragen over de migratiecrisis in Europa op de podcast van Peikoff. (Bron)

Tweets


Gerelateerd