zondag 15 februari 2015

Commentaar: Hoe de-islamiseer je Nederland?

Uitgedaagd door @JoshuaLivestro om aan te geven hoe de-islamisering van Nederland eruit zou kunnen zien, nam de libertarist @DrGertJanMulder de handschoen op. (Bron) Aan de hand van zijn stellingen hierbij commentaar vanuit objectivistisch perspectief. Yaron Brook (directeur van het Ayn Rand Institute) en Dr Onkar Ghate (Senior Fellow) debatteren over de ethiek van de oorlogsvoering. Meer specifiek, hoe de totalitaire islam kan worden verslagen. 

Iedereen is gelijk


Het liberale standpunt
De heer Livestro is een pure orthodoxe liberaal (VVD) die meteen in het verweer komt wanneer “populisten” de vrijheid van mensen op de één of andere manier lijken te willen beperken. In zijn opzetje gaf hij gelijk wat suggesties mee: speciale de-islamiseringskampen, Neurenbergse rassenwetten upgraden, langdurige gevangenisstraffen voor bidden in het openbaar en koranbezit, gesloopte moskeeën en halalslagerijen, massadeportaties, en tot slot, het kon niet uitblijven koranverbrandingen. 

Dr Mulder
Livestro twittert gisteren dat na twee aanslagen in twee maanden op twee doelwitten op de islamo-fascistische dodenlijst, de dreiging nu veel ernstiger was en dat aanvullende maatregelen dus nodig zijn. Hij twitterde ook dat de beveiliging van Wilders verviervoudigd moest worden. Livestro reageert maar komt niet verder dan symptoombestrijding. Livestro en met hem de gehele politieke klasse die verantwoordelijk zijn voor de islamisering van Nederland benoemen nooit de kern van het probleem en komen derhalve niet tot structurele oplossingen.

Kassandra Troy (KT)
Eens met de analyse van Dr Mulder. Postmoderne liberalen leven in een plat wereldbeeld dat diepte mist. Als je alleen concrete incidenten ziet, kom je nooit bij de wortel van het probleem. Maar er is iets fundamentelers, dat diep verscholen ligt in de ontstaansgeschiedenis van het liberalisme: je kunt aan realiteit geen morele standpunten verbinden (hetgeen maar deels juist is). Moraal is daarom relatief volgens liberalen, en in the eye of the beholder. Dat maakt ze blind voor hun eigen vijanden: het zijn sitting ducks voor virulent islamisme.

Iedereen is gelijk, maar niet hier


Dr Mulder
Wat moslims allemaal voor rottigheid en ellende veroorzaken in islamitische landen laat ik voor het gemak buiten beschouwing. Als libertarist vind ik dat ze dat helemaal zelf moeten weten.

KT
Liberalen, libertaristen en libertariers putten uit dezelfde bron en zijn allen gevoelig voor moraalrelativisme. Dr Mulder zegt eigenlijk, iedereen is inderdaad gelijk, maar NIMBY, moslims doen hun ding maar is moslamie. Dit is onjuist. Naast een eigen cultuur, geloof, etc. zijn we in de eerste plaats mens. Het leven dat ons bindt, maakt dat leven de basis van de universele, objectieve moraal. De mens wil in de eerste plaats leven en dat leven verbeteren. Hoe we dat invullen, is inderdaad subjectief. Maar vanwege de universaliteit doet het er dus wel degelijk toe wat moslims in verweggistan andere mensen aandoen. Al is het wel zo, dat mensen ter plaatse in de eerste plaats daarmee moeten afrekenen. Maar daarbij mogen we ons best solidair verklaren met broeders en zusters die voor vrijheid en rechten vechten.

Is islam een religie en doet dat ertoe? 


Dr Mulder
Het belangrijkste is dat zowel Fortuyn als Wilders de islam niet benaderen als zijnde een godsdienst. Fortuyn noemt het een bedreiging en Wilders een politieke ideologie.

KT
Dit argument is bedoeld om beroep op de vrijheid van godsdienst voor islam ongeldig te verklaren. Maar dat is onnodig. Ook religies dienen te voldoen aan de enige en primaire eis die leven in vrijheid stelt: dat alle andere ideeen (waaronder geloof) zich ondergeschikt maken aan de vrijheidsfilosofie. Islam is een alomvattende, totalitaire ideologie die zowel spiritueel als wereldse zaken regelt. In dat laatste schuilt hier de kneep. Daarom is islam alleen dan te handhaven in de westerse setting, als de wereldse tak (dat is meer dan politiek alleen) een stille dood sterft.

Kun je islam verbieden of verbannen? 


Dr Mulder
Wij kunnen (met inmiddels 1.000.000) moslims in Nederland niet verbieden moslim te zijn. Dus islam als godsdienst verbieden kan niet.

KT
Ideeen zijn abstracte dingen: je kunt ze niet doden of verbannen. De boeken waarin ze staan opgeschreven kan je verbranden, maar daarmee is het idee niet dood. Moslims moeten daarom zelf, en met volle overtuiging de abjecte stellingen en onderdelen van hun geloof verwerpen. Met de gruwelijkheden die de Islamitische Staat begaat in de naam van de islam, zijn we hard op weg om een fundament daarvoor te bouwen.

Aanpak terrorisme


Dr Mulder
Verhoging strafmaximum, aanpak en controle op terrorisme. Na Brussel, Parijs en gisteren Kopenhagen is het vrijwel iedereen wel duidelijk dat de methode Opstelten geen effect sorteert.

KT
Aangezien terrorisme geen misdaad is, maar oorlogsvoering, is het strafrecht een oneigenlijk instrument voor het bestrijden van terrorisme. Het antwoord van de regering Bush op dit probleem was GITMO, een plaats waardoor je vijandelijke krijgsgevangenen van het strijdtoneel kan plukken en voor de duur van de strijd opsluiten in beveiligde bewaring. Inmiddels weten we van Geert Wilders dat dit in Nederland mogelijk is middels administratieve detentie volgens het bestuursrecht. (Bron) Doen!

Conclusie


Objectivistisch gesproken is er geen enkele maatregel zoals voorgesteld door Dr Mulder een probleem. Wij verschillen met Dr Mulder van mening dat islam onze gelijke is, die alleen niet past in ons systeem. Islam bestrijdt het vrije Westen actief en is daarmee onze vijand. Mensen die anderen rechten ontzeggen en gezworen, actieve vijanden zijn niet onze gelijken. 

Objectivistische denkers pleiten er al jaren voor, de staatssponsors van terrorisme aan te pakken. (Zie de video hierboven.) De Islamitische Staat en Al Qaida lijken rogue elementen, maar vinden hun oorsprong in het verzet tegen het gezag in landen rond de Perzische Golf, die hun opstandelingen als politiek beleid hebben geexternaliseerd. Klassieke organisaties als Hezbollah en Hamas worden gevoed en gesponsord door de Iraanse haat tegen Israel.

Deze staten moeten worden aangepakt. Een bijzonder kwalijke rol in het huidige gewricht speelt de Moslim Broederschap. De situatie is te gecompliceerd om hier nader op in te gaan. Een en ander is samengebracht in een ander dossier. (Bron) Het Westen zal afstand moeten nemen van deze vazallen. Helaas zal dat niet gebeuren zolang Barack Obama in het Witte Huis zit.

Nog een laatste woord over integratie. Dat laatste wordt vaak begrepen als conformeren aan gewoonten van het land, waarnaast men naar goed multicultureel gebruik, de eigen cultuur mag behouden. Dit is een contradictie.

Naast overwegingen van het spreken van de taal, dat om praktische redenen voor zich spreekt, betekent integreren het begrijpen en internaliseren van de basisbeginselen van vrijheid: gelijkheid voor de wet, scheiding van kerk en staat gekoppeld aan godsdienstvrijheid, individuele rechten alsmede een aantal burgerrechten.

Het tweede essentiele deel van integratie is het ondergeschikt maken van de eigen cultuur en opvattingen aan vrijheid, omdat alleen zo gegarandeerd kan worden dat iedereen vrij is om zijn secundaire overtuiging na te leven. Dan kun je inderdaad blijven volksdansen, naar de moskee of kerk gaan, of andere prive-opvattingen uitdragen mits die niet in strijd zijn met lokale waarden en wetgeving.

Wij sluiten ons aan bij de laatste woorden van Dr Mulder: Onze vrijheid is in het geding daar waar islam zich roert. Maak ernst met de-islamiseren van Nederland. Het is geen spelletje.