vrijdag 9 december 2016

VEROORDELING GEERT WILDERS VERONTRUSTEND

Critici van de islam  worden verketterd en veroordeeld. Of ze gelijk hebben, is eigenlijk irrelevant. Met de "minder, minder, minder" meme heeft Geert Wilders een ras en een groep (of in dit geval een nationaliteit) beledigd en dat mag niet volgens een corrupt grondwetsartikel. Dus spant Justitie voor de tweede keer een door het OIC geinstigeerd politiek proces aan tegen Wilders.

UPDATE: De rechters hebben gevonnist dat Geert Wilders met zijn uitspraak jegens Marokkanen een ras heeft beledigd. De wet interpreteert subjectieve gevoelens van 'groepen mensen' en verandert definities op eigen houtje. Maar dat is een andere discussie die Geert zelf aan moet gaan in de politieke arena, en dat is bijzonder lastig als je zelf voortdurend belanghebbende bent. Niemoller gaat in op het politieke aspect. (BronBlijft over de rechtsongelijkheid en de willekeur waarmee Justitie zaken wel of niet in behandeling neemt en aanhangig maakt. Dan wordt duidelijk dat het probleem nog veel fundamenteler en breder is dan alleen de kardinale vrijheid van meningsuiting. Het raakt het rechtsgevoel van Nederlanders.

Het wordt niet direct duidelijk, maar de crux van de veroordeling zit waarschijnlijk in het opzettelijke karakter van het optreden van Wilders. Maar dat roept de vraag op wat hij daarmee trachtte te bereiken? Als dat was, een veroordeling door de rechter te ontlokken, dan is hij daarin met verve geslaagd. Maar nee, volgens de rechters ging het om "aandacht". Dan is hij ook daarin geslaagd, maar zou de eis van een geldboete terecht zijn geweest. Maar daar zien de rechters nu juist van af. 

Er is nog een buitengewoon verontrustend aspect aan het vonnis. De rechtbank neemt Wilders kwalijk dat hij de rechtbank vooringenomen heeft verweten. 
Deze opstelling is onwaardig voor een verkozen politicus,’ aldus de rechter. 
Maar de legitimiteit van een rechter aan de kaak stellen is een fundamenteel recht in de rechtstaat die Nederland beweert te zijn! Het verwijt van de rechters is geen politieke, of zelfs een juridische veroordeling, maar een morele! Je kan dus in Nederland worden vervolgd, maar het opeisen van een recht word je door rechters aangewreven! Als iets de trieste staat van de Nederlandse rechtstaat tekent, dan is dit het. 








23 nov. 2016


WILDERS VOERT HET LAATSTE WOORD


Aan het slotwoord van Geert valt niks toe te voegen. Ellian opent vandaag de aanval op subjectivisme, als gevoel het recht gaat bepalen.
Het gevoel regeert. Of, anders gesteld, het regerende gevoel vindt steun in een legalistische wetstoepassing: regels zijn regels. Het requisitoir van officier van justitie in de minder-minder-minder-zaak is gefundeerd in gevoel: daaruit bestaat ook de feitelijke schade en het gepleegde onrecht. Een gevoel is een gevoel zoals regels regels zijn Weet het OM wat het gevoel van de sommige jonge allochtonen van vooral Marokkaanse afkomst is? 
Uit talloze onderzoekingen blijkt dat zij het gevoel hebben dat het Openbaar Ministerie en de rechters ze discrimineert: allochtonen worden harder gestraft dan anderen! Dat is een gevoel: gevoel is gevoel, zoals regels regels zijn. Het requisitoir van de officier van justitie geeft een goed beeld van de gevoelens van de aangevers. Eigenlijk bestaan de aangiften uit niks anders aan dan gevoelens, omdat in werkelijkheid niks gebeurde: 
Wilders 61: ‘Ik voel me voor schut gezet als ik langs andere culturen loop en ik voel me niet meer welkom in Nederland.’ 
1143: ‘Ik heb het gevoel alsof ik niet meer welkom ben in een land waar ik ben geboren.’ (meer)





21 nov. 2016


GROTE VAN DALE KON ZAAK WILDERS VOORKOMEN


De tweede dag van het pleidooi van meester Knoops spitste zich toe op de voor de hand liggende vraag of een nationaliteit hetzelfde is als ras zoals de aanklagers beweren. Aan de wortel van de verwarring ligt de cultuuroorlog die postmodern links al enige jaren voert tegen de realiteit. Een van de wapens in de strijd is het slinks veranderen van definities. Een korte blik op Neerlands onvolprezen woordenboek, Den Grote Van Dale had dit hele proces overbodig kunnen maken. Maar dat was kennelijk niet de bedoeling. Op 9 december weten we of de rechters naar genoegen het basisonderwijs doorlopen hebben. 



➤ ras (het; o; meervoud: rassen) 
groep van individuen, van een andere groep onderscheiden door een aantal erfelijke en lichamelijke overeenkomsten 

➤ na·ti·o·na·li·teit (de; v; meervoud: nationaliteiten) 1 het behoren tot een bep. natie







18 nov. 2016



 GEERT WILDERS REAGEERT OP DE STRAFEIS




Nov 17, 2016 Reactie Geert Wilders op strafeis OM.

Fel als het debat in de VS mag zijn, het is oprecht, hoe vals er ook gespeeld wordt. Waarom is het dat de processen tegen Wilders iets giftigs hebben? In de VS is de rechtsopvatting absoluut. De moeder van alle rechten is de vrijheid van meningsuiting, vastgelegd in het Eerste Amendement van de Bill of Rights. Hoe anders is dat in Nederland geregeld. Onze vrijheid van meningsuiting is beperkt, een contradictio in terminis, want een recht is per definitie absoluut. Het recht bestaat (vrijheid van handelen), of het bestaat niet. Hier gaat de staat, Justitie, de Openbaar Aanklager, achter een politicus aan die naar de mening van een aantal vooraf geselecteerde klagers, een groep gediscrimineerd heeft. Wilders heeft de plicht als politicus die problemen te verwoorden, hoe onaangenaam betrokkenen dat ook vinden. Ten eerste hoort dit wetsartikel niet thuis is een volwassen democratie. Tevens is de definitie van discriminatie corrupt: de overheid mag geen onderscheid maken in de behandeling van burgers. That's it! De "horizontale" opvatting van discriminatie in Nederland heeft ervoor gezorgd dat nu zelfs maatschappelijke problemen niet meer besproken kunnen worden. Alsof dat nog niet genoeg was, is er het activistische advocatenkantoor van mevrouw Fiq die het bestaan heeft een brief te richten aan het OM om te klagen over uitlatingen van Wilders. Deze fascistische kliek advocaten wil dat de staat een hele bedrijfstak uitroeit en bepaalt voor ons allemaal de juiste tabaksmoraal. Vandaag voerde Wilders' advocaat Gerard Knoops het woord. Maandag vervolgt hij zijn betoog.  











17 nov. 2016


JUSTITIE RACISTISCHER DAN WILDERS ZELF


Volgens het OM heeft Wilders ,,bewust een groep mensen op basis van hun afkomst in de hoek gezet en discriminatie van die groep aangewakkerd''. Die uitspraak is zeer beledigend. Blijkbaar is "die groep" een kudde vee en heeft niemand vrije wil of onafhankelijke gedachte. In een volwassen democratie waar de waarde van een mens wordt bepaald door zijn keuzen en niet door zijn fysieke kenmerken, is geen plaats voor deze middeleeuwse waanzin! Het feit dat dit proces gevoerd wordt is het bewijs dat onze rechtspraak gebaseerd is op aangeboren goedheid of aangeboren kwaadheid. Dit is de moeder van racisme. Volgens officier van justitie Wouter Bos moet de straf voor Wilders ,,een bijdrage leveren aan het uitbannen van rassendiscriminatie''. Het leuke is dat je dus een racist moet zijn om tot die conclusie te komen. Het OM is racistischer en stukken beledigender dan Wilders zelf! 
Volgens de twee officieren van justitie, Wouter Bos en Sabina van der Kallen, is wettig en overtuigend bewezen dat Wilders zich schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. (188 pgs requisitoir via GS) Dat deed de PVV-voorman tijdens een speech op een markt in Den Haag op 12 maart 2014 en later, op 19 maart 2014, voor de camera's in een Haags café vol aanhangers van zijn partij. (...) In het eerste geval lijkt het een 'slip of the tongue', maar Wilders' speech in de Haagse kroeg is van tevoren goed doordacht en zorgvuldig opgebouwd. Het publiek was op voorhand geïnstrueerd wat het moest antwoorden op de drie vragen die Wilders zou stellen'', aldus het OM. Dat Wilders volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter is, doet volgens het OM niets af aan de strafbaarheid van zijn woorden. ,,Ook volksvertegenwoordigers moeten zich aan de wet houden. Zij hebben veel ruimte om te zeggen waar ze voor staan, maar daarmee ook een grote verantwoordelijkheid.'' (...) De rechtbank doet op 9 december 2016 uitspraak in deze zaak. Geert Wilders spreekt van een 'waanzinnige' eis.







23 sep. 2016


OVJ: RECHTER HEEFT GODDELIJK OORDEEL


De zaak Wilders 1.0 en 2.0 geven een inkijk in de werking van het Nederlandse rechtssysteem en tonen aan wat er fundamenteel mis is. Bovenstaande tweet spreekt hierover boekdelen! In natuurwettelijk opzicht is de rechterlijke macht geen aparte institutie die boven het volk staat. Ze is VAN het volk. Hoogstens kun je zeggen dat rechters rechtspreken namens het volk. Maar niet in Nederland! Volgens de Officier van Justitie staan politici (wetgevers, volksvertegenwoordigers!) niet boven de wet. Dat klopt. Maar ook de rechterlijke macht niet! Deze rechterlijke macht is een los kanon. Een kaste van halfgoden die boven het volk uittorenen als in feodale tijden, uitgerust met een hoger soort kennis dan de doorsnee mens. Wat maar weer eens de juistheid aantoont van juryrechtspraak.


Volgens de Officier van Justitie geeft de verdediging een "creatieve draai aan het begrip ras". Maar Wilders vernauwt het begrip ras juist naar de eigenlijke betekenis. Het zijn de discriminatiewarriors die het rassenconcept zover hebben opgerekt, dat zelfs nationaliteit en religieuze overtuiging nu als zodanig worden uitgelegd.



(LIVE TWEETS) ZAAK WILDERS 2.0 VAN START





5 juni 2016


"RUTTE WIL GROEPSBELEDIGING EN HAATZAAI SCHRAPPEN"


CDA'er Pieter Omtzigt in een nogal mysterieuze tweet beweert dat Rutte het licht heeft gezien voor wat betreft de volstrekt onnozele, juridische begrippen "groepsbelediging" en "haatzaaien". Waarom onnozel?
1. Het gaat om subjectieve beleving. 
2. Individuen bestaan. Groepen niet. Groepen zijn geen levende entiteiten.
3. Beledigen kan alleen met goedkeuring van de beledigde. 
Vanuit het oogpunt van de CDA'er is het voornemen van Rutte een abominatie. Maar dat is zijn probleem.
Laten we hopen dat Mark Rutte op de valreep van zijn regering deze abominaties uit het wetboek van strafrecht zal schrappen. Als het al zover komt, moet gevreesd worden dat een en ander geen gevolg zal hebben voor het lopende politieke proces tegen Wilders.
 



 May 26, 2016


UITSTEL TOT 23 SEPT.


In het Nederlandse bestel is het OM niet zozeer de tegenpartij. De aanklager speelt hier meer de rol van waarheids- en rechtvaardigheidszoeker. Zo veel naief geloof in de goedheid van de staat is op zich al vragen om ellende, maar soit. Dat is nu eenmaal de rol die het systeem de aanklager heeft toebedeeld. Des te merkwaardiger is het, dat het OM zich in de zaak Wilders opstelt als een soort wreker. En dat in een kwestie die al zwaar politiek geladen is. Wat voor social justice warriors bemensen eigenlijk het ministerie van Justitie? 
De rechtbank heeft Geert Wilders tot 23 september uitstel gegeven voor het voeren van zijn verweer tegen zijn vervolging, voordat de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak begint. De verdediging krijgt nog één kans voor het begin van het inhoudelijke proces dat zoals gepland, op 31 oktober begint, lieten de rechters weten. Een zogenoemd preliminair verweer kan bijvoorbeeld gaan over de vraag of het Openbaar Ministerie Wilders wel terecht vervolgt. Als de rechtbank het OM niet-ontvankelijk zou verklaren gaat de zaak verder niet door. (...) De rechtbank wees eerder verzoeken van Wilders om deskundigen te benoemen af, omdat die ''niet noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de strafzaak''. De advocaat zoekt nu zelf deskundigen om de verdediging van Wilders te onderbouwen. Knoops heeft om uitstel gevraagd omdat hij meer tijd nodig heeft voor eigen onderzoek, nu de rechtbank heeft besloten geen extra deskundigen te benoemen. Wilders en Knoops vinden dat er hierdoor geen sprake is van een eerlijk proces. Op Twitter reageerde Wilders eerder: ''PVV-haters in deze neprechtbank hebben vonnis dus al klaar. Geen eerlijk proces.'' (...)



7 april 2016

RECHTBANK WIJST VERZOEKEN AF


Rechter Elianne van Rens trekt zich niet terug uit de zaak tegen Geert Wilders. De PVV-leider zette grote vraagtekens bij haar onpartijdigheid omdat ze eerder kritiek uitte op de PVV en de wraking in het eerste Wilders-proces. De rechter meent echter dat ze objectief is en blijft. De rechtbank wees verder bijna alle verzoeken van Wilders om nader onderzoek af. De politicus was zelf niet aanwezig. (...) De rechtbank legt een verzoek van Geert Wilders om een deskundige te benoemen die wat kan zeggen over de relatie tussen de uitspraken van de politicus en het PVV-programma naast zich neer. Ook rechtspsycholoog Peter van Koppen hoeft niet zijn zegje te doen in de rechtbank. Daarnaast ziet de rechtbank ook geen noodzaak om onderzoek te doen naar het lekken van de pleitnota van de advocaat van Wilders. Dat ligt op het pad van de advocaat zelf. De rechtbank geeft de onderzoeksrechter wel de opdracht om nog twintig aangevers te horen over de vraag of zij wisten waarvoor zij aangifte deden.




20 maart 2016


VINGERAFDRUK KABINET STAAT OP STRAFZAAK WILDERS


Afgelopen vrijdag was  de eerste zittingsdag in het tweede strafproces tegen Geert Wilders. De eerste en meest belangrijke conclusie is dat de vingerafdruk van het kabinet Rutte staat op de strafzaak tegen Geert Wilders. Ze zijn direct verantwoordelijk voor een politiek showproces, een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting is cruciaal voor een vrij land. Maar daar blijft het niet bij. Dit proces zit vol onregelmatigheden begaan door het Openbaar Ministrie, waarvoor het kabinet Rutte eindverantwoordelijk is.
 • Aan de vooravond van het proces legde AD de hand op de pleitnota van advocaat Knoops. Is er een lek of is er gehackt? Knoops gaat eerst met eigen team forensisch experts onderzoeken of bij hem, danwel Wilders het lek zit. Tot dat duidelijkheid oplevert, moet de rechtbank er controle op uitoefenen, vindt de advocaat.
 • Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk fundament, erkent Officier van Justitie (OvJ) Bos. "Maar die is niet onbegrensd." Dit is een corruptie van het begrip vrijheid: het betekent handelingsvrijheid. Je hebt het, of niet. Een beetje handelingsvrijheid bestaat niet. Met Wilders staat ook vrijheid terecht. 
 • Tolereren betekent het gedogen van onwelgevallige meningen. Blijkbaar is Nederland minder tolerant dan gedacht. Mensen willen Wilders de mond snoeren, en hem zelfs dood hebben. Zelfs PvdA en D66-vertegenwoordigers. Knoops waarschuwt ervoor dat als vrijheid iets betekent, dat moet blijken in het tolerenen van dissidente meningen.
 • Knoops herhaalt de uitspraken van Samson over "etnisch monopolie Marokkanen" op bepaalde vormen van criminaliteit. En ook citeert Knoops PvdA-voorzitter Spekman: "Marokkanen die niet willen deugen moet je vernederen." Spekman en Samson werden niet vervolgd. Waarom krijgt deze Wilders niet, wat andere verdachten wel krijgen?" Hier is sprake van rechtsongelijkheid. 
 • Aan de "minder-minder" uitspraak ging iets vooraf, en er volgde iets op, zegt Knoops en pleit voor verbreding van het onderzoek. Als context op waarheid berust, en een uitspraak wordt uit die context gehaald, dan moet de rechtbank die context bij het oordeel betrekken. Er zijn 5 deskundigen benoemd die rapporteren over de context en over begrippen als ras, (on)verdraagzaamheid en anderen contextuele aspecten. Het gaat om de deskundigen Zwart, Cliteur, Koopmans, Van der Vliet en Wertmüller. Knoops vindt dat er heroverweging moet komen van de ruim 30 afgewezen verzoeken. Knoops vindt dat teveel onderzoekswensen zijn afgewezen. Knoops zegt dat verdediging maanden heeft gezocht naar deskundigen, maar dat ze allemaal bang waren. Deskundigen waren volgens Knoops te bang voor negatief oordeel vanuit academische wereld.  
 • Knoops pleit voor rechtsvergelijkend onderzoek naar term 'onverdraagzaamheid'. Wetgeving en jurisprudentie bieden geen houvast voor bepalen wat je moet verstaan onder "onverdraagzaamheid" Knoops: Hoe wordt in andere landen omgegaan met vrijheid meningsuiting en met begrip onverdraagzaamheid? Knoops wil dat dit een wetenschappelijk proces wordt, en niet een emotioneel proces.
 • Knoops wil weten of de Trias Politicia, scheiding der machten, niet is geschonden? Knoops vindt dat het kabinet bij monde van onder andere Asscher heeft aangezet tot doen van aangifte. Asscher heeft gezegd dat het terecht is dat de samenleving heeft gezegd, "dit is over de grens." Asscher zei te spreken namens voltallige kabinet. Ook namens minister van Justitie, waar het OM onder valt. Knoops wil de ministers en andere bewindslieden horen die verantwoordelijk zijn voor de uitspraken.
 • Dan zijn er de valse aangiften. Knoops: "Ook al is dit niet klachtdelict, als blijkt dat aangiften vals zijn, moet het OM niet-ontvankelijk worden verklaard. Knoops noemt het beeld dat opdoemt uit verklaringen van e steekproef van 15 getuigen "alarmerend". In 12 gevallen is bij de aangiften volgens Knoops sprake van "onregelmatigheden". Aangifteformulieren lagen bij de moskee, en bij de slagerij. Mensen vulden ze in aantal gevallen niet eens zelf in. Ook vulde de politie zelf een aantal formulieren in. Andere getuigen verklaarden dat ze een formulier invulden "omdat iedereen dat deed." De getuigen zeiden ook de uitspraken niet zelf te hebben gehoord, en te denken dat van Wilders alle Marokkanen het land uit moeten. In 12 van de 15 gevallen is in aangiftetraject sprake van "ernstige onregelmatigheden", zegt Knoops.


Geert Wilders sloot de zitting af. 

De rechtbank maakt op 7 april om 10 uur haar beslissingen bekend




17 maart 2016


PLEITNOTA ZAAK WILDERS GEHACKT?



Zonder de vrijheid van meningsuiting gaan we als schapen naar de slacht. 

De pleitnota die advocaat Knoops morgen wil voorlezen in het proces tegen PVV-leider Geert Wilders is uitgelekt. Knoops vermoedt dat er sprake is van een hack en eist een onafhankelijk onderzoek. (...) Volgens Knoops publiceert het AD morgen uit zijn pleitnota. Het gaat volgens hem om een conceptnota, een versie van anderhalve week geleden. "Wilders is ontdaan en ernstig geschokt. In mijn jaren als advocaat is me dit nog nooit overkomen", zegt Knoops. De advocaat heeft aan de president van de rechtbank gevraagd om onderzoek in te stellen. (...) Het is niet duidelijk welke gevolgen het uitlekken van de nota heeft voor het proces van morgen. Zeker is dat het direct aan de orde zal komen, maar Wilders en Knoops hebben morgenochtend nog overleg over hun aanpak. Het AD laat weten geen aanleiding te zien om af te zien van publicatie. "Wij hebben journalistiek rechtmatig gehandeld", zegt adjunct-hoofdredacteur Jan 't Hart. Hij wil niet zeggen hoe de krant aan de pleitnota is gekomen. (Bron)



1 maart 2016

WIE ZIT ER ACHTER DE VERVOLGING VAN WILDERS?

Op de achtergrond in de processen tegen Wilders speelt een internationale jihad tegen de vrijheid van meningsuiting die onbelicht is gebleven. Wat is het geval? In de posting "Hoe sharia de wereld verovert" schreven we over de activiteiten van majoor Stephen Coughlin, een van de scherpste en objectiefste analisten op het gebied van de islamitische wet, terrorisme en de wereldwijde jiihadbeweging. Coughlins inzicht werpt nieuw licht op een aantal verschijnselen, zoals :

 • Waarom de overheid politieke correctheid tegen ons gebruikt.
 • Waarom Westerse regeringen de vrijheid van meningsuiting onderdrukken en waarom autoriteiten hun eigen burgers aanklagen (bijvoorbeeld Elizabeth Sabaditsch-Wolff in Oostenrijk (source) en in eigen land Geert Wilders, nu zelfs voor de tweede keer. 
 • Waarom belediging opeens een legitieme grond is geworden om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken 

Lees het artikel zelf en vraag je nog eens af wiens belangen Justitie hier eigenlijk dient? Het doel van het 10-jarenplan van het OIC (Organization of Islamic Cooperation) is om  regeringsleiders zover krijgen dat ze vrijwillig de vrijheid van meningsuiting ondermijnen door (Westerse) rechten ondergeschikt te maken aan het islamitische concept van smaad. (Bron)



VALSE AANGIFTEN TEKENEN CORRUPTIE 


UPDATE: Valse aangiften in een politieke proces zijn een morele en een juridische kwestie die aangeeft hoe van deze rechtstaat een derderangs dictatuur wordt gemaakt.




10 maart 2016


OM CITEERT WILDERS VERKEERD: SLORDIG OF MANIPULATIE? 


De OM heeft de juridische grond voor vervolging van Wilders bekend gemaakt. Maar in hun fanatisme kunnen ze hem niet eens correct citeren. Dat belooft niet veel goeds.
En dan dit....



18 dec. 2015


REGIEZITTING ZAAK WILDERS 18 MAART 2016


Het OM laat weten dat de regiezitting plaatsvindt op 18 maart. Geert is er niet minder militant van geworden. De achterban ook niet.




11 dec. 2015

WILDERS MAG TOCH GETUIGEN HOREN


Nadat Wilders nationaal en internationaal (bron) aan de bel trok, staat de rechtbank het horen van getuigen alsnog toe. Justitie is een joke! In oktober werd zijn verzoek om zo'n veertig getuigen te horen door de rechter-commissaris afgewezen.
Tegen dat besluit ging Wilders in beroep en de raadkamer van de rechtbank gaf hem deels gelijk. Wilders wil onder meer bewindslieden en deskundigen horen, aldus NRC. Hij wil daarnaast onderzoek laten doen naar de circa 6.400 aangiftes die binnenkwamen na het beruchte 'minder, minder, minder'-incident.



25 nov. 2015


WILDERS VRAAGT EERLIJK PROCES


PVV-leider Wilders heeft de rechtbank in Den Haag gevraagd om een eerlijk proces en het recht om zich te verdedigen. "Als u mij die kans niet geeft dan is dit proces een farce", stelt Wilders in een verklaring bij de raadkamer die zijn bezwaarschrift behandelt. Wilders vraagt de rechtbank of hij getuigen en deskundigen mag horen. Hij stelt dat tot nu toe alle redelijke verzoeken om zich te verdedigen zijn afgewezen. Het proces tegen Wilders dient volgend jaar. De vraag is of hij zich op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie. Wilders zegt daarover in zijn verklaring: "Ik word voor de rechter gebracht om mijn woorden. Terwijl ik niets verkeerds heb gezegd. Minder Marokkanen, minder Syriërs, minder Mexicanen, minder Russen, ik zie niet in wat daar strafbaar aan is." De PVV-leider heeft al eerder gezegd dat hij denkt dat hij geen eerlijke kans krijgt om zich te verdedigen in het proces over zijn 'minder-Marokkanen-uitspraak'. (Bron)


Engelstalige versie verklaring Geert Wilders (bron)





22 dec. 2014


Geert Wilders legt "minder" uit in Wall Street Journal





18 dec. 2014

Poll: Snap jij de vervolging van Geert Wilders




Dec 18, 2014 Persofficier van justitie Alexandra Oswald geeft antwoord op vijf vragen naar aanleiding van de bekendmaking dat het OM Geert Wilders gaat vervolgen.

Scroll verder voor de updates

Permatweet: 

UPDATE: 




Justitie maakt vervolging Wilders officieel bekend

Verklaring Geert Wilders (PDF)




9 dec. 2014

Geert Wilders over zijn verklaring aan de Reichsrecherche




Geert Wilders over Verklaring aan de RijksRecherche op 8 december 2014.


8 dec. 2014

Wilders vandaag verhoord door de rijksrecherche

Als je dit soort nieuws leest, bekruipen je gedachten aan de Gestapo en de Stasi.



3 nov. 2014

PVV'ers dienen A12-procedure in tegen Samsom en Spekman

PVV-fractievoorzitters Marcel de Graaff (EP) en Marjolein Faber (EK) hebben bij het gerechtshof een artikel 12 klacht ingediend wegens rechtsongelijkheid. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom en partijvoorzitter Hans Spekman worden namelijk niet vervolgd voor soortgelijke uitspraken als Wilders deed met de bekende meme, 'minder Marokkanen'. Scroll neer naar 12 okt. voor onze analyse in "Het nieuwe Wildersproces is weer een wangedrocht".
De Graaff en Faber vinden dat Wilders, Samsom en Spekman 'mogen zeggen wat ze gezegd hebben. Maar volgens de wet behoort iedereen gelijk te zijn, als Wilders vervolgd wordt dan ook Samsom en Spekman’. Vorige maand werd bekend dat Samsom en Spekman niet worden vervolgd voor hun uitspraken over Marokkanen. De uitlatingen zijn niet strafbaar, aldus het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Samsom had in 2011 in NRC Handelsblad gezegd dat Marokkaanse jongeren een ‘etnisch monopolie’ op straatoverlast hadden. Spekman had in 2008 tegen Vrij Nederland gezegd: “De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.” Volgens het OM hadden Samsom en Spekman het ‘over gedrag en niet over ras’. Ongeveer 120 mensen deden aangifte tegen de twee. De eerdere vervolging van Geert Wilders in 2010/2011 was ook een gevolg van een artikel 12-procedure. In 2008 besloot het Openbaar Ministerie Wilders niet te vervolgen, aangevers waren het daar niet mee eens en spanden een artikel 12-procedure aan. Wilders werd toen alsnog vervolgd en vervolgens vrijgesproken. (Bron) - H/t @GerardvanE1


12 okt. 2014

Politici willen "minder Marokkanen" in misdaadcijfers

In de marge van het nieuwe Wildersproces proberen allerlei politiek corrupte geesten er een slaatje uit te slaan. Zo vinden een aantal volksvertegenwoordigers dat er "teveel Marokkanen" zittten in het televisieprogramma "Opsporing verzocht". Dank je de koekkoek. Didi Samsom  heeft al opgemerkt,  dat Marokkanen een "etnisch monopolie" hebben op overlast.  Dat houdt in dat overlast in hun cultuur zit. Hmmm. Daarover kun je debatteren. Wat zeker is, is dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken. Ze horen daar helemaal niet thuis, want feitelijk gaat het hier om een vorm van oorlogvoering, of wel jihad. Maar om de redenering te beperken tot de misdaadcijfers, als je die terugbrengt tot een quotum zoals de volksvertengwoordigers willen, breng je 'schrikbarende' cijfers optisch terug tot een vijfde, al naar gelang het aantal categorieen dat je hanteert. Dit voorstel is niets minder dan een linkse wisseltruc om de perceptie te manipuleren.



Het nieuwe Wildersproces is weer een wangedrocht

@WicherWedzinga, voormalig advocaat en universiteit hoofddocent, heeft een commentaar geschreven over hoe het nu verder moet met het nieuwe proces tegen Wilders. Ging het terecht in de vorige zaak over idee (islam), in dit geval reduceert het OM een nationaliteit (Marokkanen) tot ras, ofwel, een fysieke inherentie.  De vraag welke fysieke kenmerken van Marokkanen hier precies in het geding zijn, blijft noodzakelijkerwijs onbeantwoord. Desondanks vindt de Amsterdamse aanklager dat een proces "in de rede ligt".  Dat een politicus zich wederom moet verantwoorden over een 'uitingsdelict' en dat dit het hart van de rechtstaat raakt, speelt geen rol. De uitspraken van de heren Samsom en Spekman worden geapologeerd op de grond dat ze om gedrag gaan en niet om persoon. Maar als iets de persoonlijkheid raakt, dan is dat gedrag. Immers, gedrag wordt bepaald door moraal en moraal wordt bepaald door waarden: weliswaar is dit ook geen inherentie, maar persoonlijker wordt het niet. In ieder geval is de reductie van nationaliteit (in feite niet meer dan een paspoort) tot ras een bijzonder slordige, en hopelijk de basis voor een sepot met een berisping voor het verspillen van belastingknaken voor politieke doeleinden.


9 okt. 2014

Wilders verdacht van "aanzetten tot onderscheid"




Wilders vindt het schandelijk dat het OM hem als verdachte heeft aangemerkt vanwege zijn Marokkanenuitspraken op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. Scroll neer voor geheugenopfrissers. 

Wilders wordt door het OM verdacht van het aanzetten tot discriminatie. De verdenking is volgens het OM dusdanig "dat strafvervolging in de rede ligt". Dat concludeert Justitie na een uitvoerige analyse. "Wilders zal worden verhoord over zijn uitlatingen over Marokkanen op 12 en 19 maart 2014 in Den Haag, naar aanleiding waarvan ruim 6400 aangiften zijn binnengekomen", schrijft het OM donderdag. (Bron) Het aantal angiften zou overigens geen rol moeten spelen; het gaat tenslotte om het schenden van een principe. Samsom en Spekman zijn geen verdachten: hun opmerkingen gingen over gedrag, terwijl die van Wilders gingen over een nationaliteit (de Marokkaanse), wat door het OM een op een wordt vertaald als "onderscheid op grond van ras".


2 juli 2014

Geheime docs: Oostenrijkse jihadisten planden aanslag op Wilders

Oostenrijk blijkt door zijn ligging een incubator van Balkan-jihadisme, maar blijft daarmee grotendeels onder de radar. Lees ook: Austria and the Bosnian-Syrian Jihad Connection.




1 juni 2014

Syrie-jihadisten beraamden aanslag op Wilders




30 mei 2014

Duitse 'komiek': "Wilders mag afgeschoten worden"

Nou, dat worden weer meer aangiftes wegens bedreiging. Je ziet de goedmenschen en de brave burgervaders al in de rij staan voor de politiebureaus. Deze zieners hebben natuurlijk allemaal het principe van Voltaire dicht op het hart: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it”... Maar WTF is de onsnapte DDR-kabouter Philip Simon?



De Nederlandse komiek Philip Simon heeft op de Duitse televisie gezegd dat PVV-leider Geert Wilders wat hem betreft afgeschoten zou mogen worden. De in Duitsland woonachtige Simon deed zijn controversiële uitspraken in de populaire avondtalkshow van Markuz Lanz. Als het gesprek met de gasten over de Duitse politiek en inlichtingendienst gaat, wendt Lanz zich tot Simon met de vraag hoe het in Nederland geregeld is. 'Wilders vindt z'n weg wel' De comedian geeft vervolgens toe daar niet veel van te weten, maar dat de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA wellicht wel Geert Wilders in het vizier heeft. Hij voegt daaraan toe dat de PVV-leider wat hem betreft 'afgeschoten mag worden'. Om aan het publiek duidelijk te maken wie Wilders precies is, vergelijkt Simon hem met Jörg Haider, de overleden Oostenrijkse rechtse politicus. Hij sluit af door te zeggen dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken en dat 'Wilders zijn weg wel zal vinden'. (Bron)




3 mei 2014

Wilders doet seriële groepsbelediging

Bij het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag zijn aanvullende aangiftes gedaan tegen PVV-leider Geert Wilders. Organisaties, waaronder het Landelijk Beraad Marokkanen, vinden dat Wilders een gewoonte maakt van groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie en haat. “Het geldt als een strafverzwarende omstandigheid”, zei advocate Tamara Buruma. (Bron)

Historisch archief >>>


Gerelateerd