maandag 5 mei 2014

Kenbaar universum, de basis van wetenschap

Niets van wat we denken of vinden is toeval: de humanistische vrijheidscultuur is een product van tenminste 2500 jaar Grieks-Romeins, Judeo-Christelijke beschaving 


Kenbaar universum: de Mens van Vitruvius is een stelsel van lichaamsverhoudingen, beschreven door Vitruvius in zijn De architectura. Hier de versie van Da Vinci. 

UPDATE:6 april 2014


5 Redenen waarom Joods-Christelijke cultuur beter is


Lucky9 heeft een recensie van Rodney Starks boek Hoe Het Westen Won, dat perfect aansluit bij de bespiegelingen van arabist Hans Jansen. (Bron) Nu nog uitvinden hoe het Westen de standaard kan blijven van rechten, vrijheid en welvaart. De kern van het probleem ligt in de Jansens stelling 2: ofwel de dramatisch verkeerde conclusie van rationalisten dat moraal subjectief is, omdat volgens Hume "er uit de realiteit geen morele conclusies kunnen worden getrokken". De misvatting komt omdat men er daarbij vanuit gaat, dat goede moraal altruistisch van aard moet zijn. Dat is niet het geval. Graig Biddle legt het allemaal uit in de video Morality is Objective. Rodney Starks boek How the West Won is verkrijgbaar via Bol.com. Inhoudsopgave.5 april 2014

Arabist Hans Jansen heeft een goed stuk gepost op Geen Stijl. Een segment luidt als volgt:
Worden alle armen godsdiensgekkies? Dan zouden er meer godsdienstgekkies zijn dan thans het geval is. Dan leidt armoede niet per se tot godsdienstgekkigheid en moet er nog een andere factor in het spel zijn. Zijn de godsdienstgekkies allemaal arm? Ook niet. Dan is er meer aan de hand dan armoede en welvaart. Zijn er intellectuelen die godsdienstgekkies zijn? Ja. Dan voorkomt onderwijs de godsdienstgekkigheid niet. Zijn alle laagopgeleiden vrome donders? De kerken en de moskeeën mochten het willen. Onder laag- en niet-opgeleiden wordt juist minder godsdienstigheid aangetroffen dan onder de middenklasse. Godsdienst is vooral een hobby van de upper middle class, en die zijn meestal redelijk opgeleid.

Hetzelfde argument geldt voor armoede. De linkse smoes dat armoede zou leiden tot misdaad is een belediging voor alle moreel hoogstaande mensen die minder te besteden hebben dan ze zouden willen. Maar ik dwaal af. Hans Jansen vervolgt:
Het christendom heeft een prachtig succes behaald: in de maatschappijen waar het domineert, of heeft gedomineerd, heeft het iedereen weten te overtuigen van de vanzelfsprekendheid van drie stellingen: 
  • ‘De schepper is redelijk en de schepping zit redelijk in elkaar.’ Zonder dat laatste geen wetenschap en techniek. 
  • ‘Behandel de mensen zoals je wilt dat zij jou behandelen.’ Zonder dat gebod geen democratie of rechtszekerheid, en geen vertrouwen in de handelspartners op de markt. 
  • ‘Fouten en schuld bekennen, daar knap je van op.’ Dat helpt te zoeken naar fouten van welke aard ook, en de verbeteringen aan te brengen die vooruitgang mogelijk maken.
Alleen erfgenamen van de Joods-Christelijke cultuur denken dat de voorafgaande drie stellingen vanzelfsprekend zijn. Buiten ‘onze’ cultuur worden deze drie opvattingen, waarvan de juistheid oncontroleerbaar is, niet gedeeld. Wie tot onze cultuur wil toetreden, zal die drie punten moeten aanvaarden. Hij hoeft niet te geloven dat Jezus over het water liep, hoe onschuldig dat geloof ook is. Dat bewaren we voor de godsdienstgekkies.
Hans Jansen constateert terecht dat de wortels van onze cultureel erfgoed in de Joods-Christelijke leerstukken zit. Dat geloof in een kenbaar universum niet vanzelfsprekend is, bewijst de islam. Allah heeft een heel ander karakter dan de Joods-Christelijke hemelgeest: allah is grillig, onbetrouwbaar, kan overal en altijd ingrijpen en is dus onkenbaar. Met alle gevolgen voor kennis en wetenschap.

Dat deze erfenis ook een negatieve kant heeft bewijst Jansens tweede stelling: hier ligt de bron van het relativisme, dat we versterkt terugzien in het liberalisme waar die naiviteit niet getemperd wordt door absoluut moralisme. De stelling gaat namelijk alleen op tussen mensen die daar net zo over denken. Maar die tolerantie staat machteloos tegenover vijanden die per definitie niet van plan zijn zich daaraan te houden: machtspotentaten, veroveraars en parasieten.

De derde stelling gaat uit van het bestaan van de menselijke vrije wil, een deugd die door veel postmodernen wordt ontkend. Ook zonder deze eigenschap zou de wetenschap niet bestaan. Je moet fouten willen opsporen en verbeteren, en daar heb je vrije wil voor nodig.

Ik wil er nog een vierde stelling aan toevoegen: de scheiding van kerk en staat, gebaseerd op de nieuwtestamentische stelling van JC: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ (Bron)

Hierop kun je schriftgeleerden loslaten over de vraag wat JC ermee bedoelde. Maar hij initieerde hiermee een Platonische tegenstelling die zowel bij Joden als bij de Romeinen onbekend was. Beide culturen kenden geen verdeling in een aardse en een sacraal gebied. De Romeinse priesterkaste stond in dienst van de staat. Bij de Joden lag dit iets gecompliceerder.

Het duurde tot Constantijn de Grote tot het christendom een staatsgodsdienst werd. Karel de Grote kon een Europees imperium bereiken dankzij de pauselijke zegen. Pas in de tijd van de Verlichting werden de twee werelden weer gescheiden.

Ook de islam kent geen scheiding van seculier en sacraal gebied. Of een scheiding van welke machten dan ook: het collectief is als een man in dienst van het sacrale terrein dat we kennen als het kalifaat.

Waarmee duidelijk wordt dat denken en cultuur niet uit de lucht komen vallen. Anti-theisten zouden zich hier eens wat vaker rekenschap van moeten geven. Geloof is niet per definitie absoluut slecht. Veel gevaarlijker is altruistisch collectivisme, waarin iedereen gedwongen wordt te werken aan de utopie (voor eigen bestwil natuurlijk), en die zijn er in religieuse, maar zeker ook in seculiere varianten. 

De lijst met stellingen is niet volledig. Individualisme is een ander belangrijk basisbeginsel dat eveneens wortelt in de Judeo-Christelijke kijk op de persoonlijke relatie met God. De multiculturele stelling dat het niet uitmaakt in welke cultuur je leeft omdat ze allemaal even waar en waardevol zijn, is gevaarlijke larie.Geert Wilders'wekelijkse column op Al Hayat.

(Bron)


Gerelateerd