zondag 21 oktober 2012

Polemiek! De Ware Aard van de Islam

Deze gastpost is een voortzetting van de polemiek tussen de ontslagen docent maatschappijleer, Anand Soekhoe en een journalist van het Leidsch Dagblad, Robbert Minkhorst. Aanleiding daarvoor was Soekhoe's ontslag als gevolg van islamkritiek en een merkwaardig journalistiek product van de hand van Minkhorst, onderwerp van deze posting. Twitter en de comments section van dit blog boden uiteindelijk onvoldoende ruimte voor deze repliek waarmee Soekhoe hoopt duidelijkheid te scheppen over de aard van de islam, en waarom kritiek en verzet op z'n plaats zijn. De redactie moedigt lezers aan de informatie tot het einde tot zich te nemen.

[Islam-apologeten als Minkhorst: red.] zorgen ervoor dat wij (de kafir van de islam) uiteindelijk de strijd zullen verliezen, evenals de oude hindoes. Dat heeft de hindoes naar schatting 80 miljoen levens gekost! De grootste genocide op de wereld.

De Vijf Principes van islam
De trilogie van de drie heilige teksten van de islam, is de koran en twee boeken over het leven van Mohammed. Wanneer de trilogie gesorteerd, gecategoriseerd, gearrangeerd, herschreven en geanalyseerd wordt, wordt het duidelijk dat 5 principes het fundament van de islam vormen. De gehele islam is gefundeerd op de trilogie: 1. koran, 2. sira (Mohammeds biografie) 3. hadith (tradities). Het meeste van de islamitische leer is politiek en niet religieus. Islam is een politieke ideologie. Islam verdeelt de wereld in: 1. gelovigen (moslims) en 2. ongelovigen (kafirs). In het politieke gedeelte van de islam zijn er altijd twee manieren om ongelovigen te behandelen. Zij kunnen op de ergste wijze misbruikt worden of als goede buren behandeld worden. Ongelovigen moeten zich onderwerpen aan islam, zowel in het politieke als publieke leven. Ieder aspect van de samenleving van de ongelovigen moet onderworpen worden aan de islam.
De vijf principes van islam kunnen met vijf woorden worden weergegeven: 1. trilogie, 2. politiek, 3. ongelovigen, 4. tweedeling, 5. onderwerping. Deze vijf woorden zullen het eenvoudiger maken om de islam te begrijpen. Tot voor kort was de islam moeilijk te bevatten, omdat het complex leek en tegenstrijdig en nergens op leek te slaan. Maar wanneer je eenmaal door hebt hoe de vijf principes werken, vallen alle puzzelstukjes op hun plaats. Complexheid wordt dan eenvoud en chaos wordt dan orde.

1. De Trilogy
 De trilogie bestaat uit drie boeken: 1. De koran. De koran wordt geacht te zijn, de woorden van Allah, die aan Mohammed overgebracht werden door de engel Gabriël Echter, de koran bevat niet genoeg aanwijzingen om een goede moslim te kunnen zijn. Bij grote herhaling gebiedt de koran dat eenieder op aarde Mohammed moet imiteren in ieder aspect. De sunna bestaat uit de sira en hadith en is de verzameling van Mohammeds woorden en daden. 2. De sira is de biografie van Mohammed. De meeste autoriteit heeft de versie van Ibn-Ishaq. 3. De hadith is de tradities van Mohammed. De meest gebruikte is die van Bukhari. Dus: de trilogie = koran + sira + hadith.

2. De politieke islam
De politieke islam is de leer die betrekking heeft op de ongelovige, de kafir. De relatie met de kafir kan niet religieus van aard zijn, omdat het een moslim ten strengste verboden is, om religieuze contacten met hen aan te gaan. De religie van de islam is noodzakelijk voor een moslim om niet in de hel te komen, maar in het paradijs. De Trilogy beweert niet alleen dat een gelovige superieur is aan een kaffir - kaffirs gaan naar de hel, terwijl moslims naar de hemel gaan - maar de doctrine eist eveneens, dat moslims de kafir de wil oplegt op politiek en cultureel terrein. Dus deze overheersing is politiek, niet religieus!
Zoals al opgemerkt, bestaat de koran voor 61% uit tekststen die gewijd zijn aan de kafir. Van de sira (Mohammed's biografie) gaat ca 75% van de tekst over de kafir en jihad. Het succes van de islam is vooral het gevolg van de politiek. In de 13 jaar als geestelijk leider, bekeerde Mohammed slechts 150 mensen. Maar toen hij eenmaal een politiek leider en oorlogsvoerder was geworden, explodeerde de islam in aantallen en werd Mohammed koning van Arabië in slechts 10 jaar! Middels de trilogie beschikt de islam over een complete leer over hoe de kafir te behandelen.

3. Kafirs
Niet-gelovigen zijn zo belangrijk, dat ze verschillende namen hebben. Zo worden christenen en joden volkeren van het Boek, of afvalligen genoemd. Andere namen voor niet-moslims zijn: atheïst, polytheïst en heidenen. Echter, de koran gebruikt één woord dat hen allen betreft. Dat woord is kafir, een arabisch woord. Kafir wordt meestal vertaald als ongelovige, maar die vertaling is verkeerd. Ongelovige is een neutraal woord, terwijl de koran alles behalve neutraal is aangaande de kafir. De koran definieert de kafir namelijk middels hoe zij spreken over hen en bombardeert hen vervolgens als de laagste en meest inferieure vorm van leven. Dientengevolge mogen kaffers als slaven behandeld worden en beroofd, vermoord, gemarteld, gekruisigd en nog veel meer slechts. Cruciaal in deze is dus, dat de term 'kaffir' niet alleen staat voor een niet-moslim, maar meer voor een persoon die valt onder een andere ethische moraal. De koran is dus gewijd aan de tweedeling 1. van zij die geloven in Mohammed (moslims) 2. en zij die dat niet doen (kafirs). Deze tweedeling in de koran betekent dat er dus twee standpunten zijn in de koran: 1. het uitzicht van de moslim 2. en het uitzicht van de kafir.

4. Dualisme
Het vierde principe is de dualiteit, welk uniek is voor de islam. Als voorbeeld nemen we een vers uit de koran: 109:2 Ik aanbid niet wat jullie aanbidden, en jullie aanbidden niet wat ik aanbid. Ik zal nooit aanbidden wat jullie aanbidden, en jullie zullen nooit aanbidden wat ik aanbid. U uw geloof, en ik mijn geloof. Dit klinkt redelijk tolerant, echter dit vers wordt gevolgd door het onderstaande: 09:05 Wanneer de heilige maanden zijn verstreken, dood de kafirs, waar je hen vindt. Neem hen gevangenen, beleger hen en wacht hen op in hinderlaag van allerlei aard. Als zij zich onderwerpen aan de islam, het gebed bijwonen en de zakaat (= dhimmi)belasting betalen, laat hen dan gaan en hun weg vervolgen. Allah is genadig en barmhartig. Dit is dus absolute intolerantie. Deze tegenspraak is normaal in de koran en wordt zelfs behandeld. De oplossing voor zulke tegenspraak wordt genoemd, 'abrogatie'. Dat betekent dat het latere en betere vers het eerdere vers uitwist. Deze logica is heel belangrijk! Aangezien Allah bij dogma perfect is èn de koran de exacte woorden van Allah zijn, zijn dus beide tegenstrijdige verzen waar. Maar het latere vers is beter of sterker, wat de reden is waarom deze opgevolgd moet worden. Dit leidt tot de dialectische logica, waarin twee tegenstrijdigheden beide waar kunnen zijn.

5. Submission (= onderwerping)
Islam betekent 'onderwerping'. Moslim betekent "hij die zich heeft onderworpen". Aldus is elk deel van de kafircultuur een belediging voor Allah. Het wordt duidelijk benadrukt in de trilogie, dat alle kafirs en hun beschavingen moeten worden vernietigd. Het succes van Mohammed hing af van geweld om de kafirs ervan te overtuigen, dat hij de profeet was van Allah. En extreem gewelddadig was de man zeer zeker. Zo wordt onder andere beschreven hoe Mohammed hoogstpersoonlijk 800 mannen (gevangenen, weerlozen) de keel afsneed. En dat is maar een van de vele voorbeelden. Onderwerping is zowel politiek als religieus. De islam eist dat kafirs zich onderwerpen in elk aspect van het openbare leven. Elk onderdeel van de kafircultuur is immers een belediging voor Allah.

Conclusie
a] Het moge dus duidelijk zijn dat drie boeken de complete ideologie van de islam vormen. b] Het moge (dus) ook duidelijk zijn dat islam zeker niet alleen een religie is, maar een complete, alles omvattende, ideologie. c] Een ideologie met overduidelijk imperialistische, racistische, totalitaire, discriminerende en extreem gewelddadige fundamenten. Het wordt dan ook tijd, dat het Westen gaat inzien, dat de islam 1400 jaar geleden de oorlog heeft verklaard aan alles wat niet-islam is. En dat die oorlog nog immer voortduurt. De jihad waar wij vrijwel dagelijks mee worden geconfronteerd is slechts één van de vele toegepaste middelen om deze maal de oorlog te winnen.

Terrorisme
Politieke islam ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog. Jihadisten (islamofascisten is een beter woord) hebben een theologische verplichting om alle niet-islamitische landen te veroveren met gebruikmaking van ieder mogelijk middel (de baarmoeder is óók een beschreven wapen!!!), en de regeringen omver te werpen en te vervangen door een islamitische theocratie. Daarom bestaat er niet zoiets als integratie van moslims.

De verraden reus
Het Westen heeft nagelaten te begrijpen, dat in de islam secularisme (scheiding van kerk en staat) niet alleen qua schriftuur maar ook categorisch, nadrukkelijk, en dogmatisch onmogelijk is. Dat is de (primaire) reden waarom het inherente (eeuwenoude) imperialisme van het islamofascisme een grotere bedreiging vormt voor de liberale democratieën, dan het nazisme en het communisme samen. In tegenstelling tot de islam, misten de nazi's en communisten een transcendentale metafysica en mondiale demografische sterkte. Het nazisme werd verslagen, grofweg tien jaar nadat dit in Duitsland aan de macht kwam. Het communisme is ingestort als gevolg van haar eigen interne tegenstrijdigheden en onrecht. Zo niet de naties en beschavingen die veroverd waren en zijn door de islam. Duizend jaar geleden verkeerden de Indiase hindoes in dezelfde hachelijke situatie als de westerse wereld vandaag de dag. Hun epistemologie was te rationeel, hun metafysische standpunten te abstract en te vergevingsgezind. Hun concept van geweldloosheid, ook ten opzichte van degenen die hun beschaving en hun manier van leven wilden vernietigen, was hun grootste fout.

Het was een fatale fout
De huidige aanpak in de Westerse wereld doet denken aan de oude Hindoes. Islam kan winnen! 1. pappen en nathouden, 2. vergoelijken, 3. negeren, 4. de oude 'appeasement'-politiek. 5. onbegrip en zelfhaat. De huidige crisis tussen het Westen en de leer van de universele jihad is epistemologisch (kennisleer): het is een oorlog van het rationalisme en de intellectuele vrijheid tegen virulente theologische dogma's. Maar het is wel degelijk een oorlog. En de oorlogsverklaring is 1400 jaar geleden al gedaan. Wees ervan overtuigd dat de islamofascisten kunnen winnen dankzij het eeuwige geduld, hun volharding en hun vaste overtuiging, dat de hele wereld moet worden geregeerd door de islamitische theocratie. Wat zij missen qua technologie, maken zij goed met behulp van demografische aantallen, geografische diversiteit, ideologische duidelijkheid (voor ingewijden), en een blind fanatisme dat binnen de islam als volkomen normaal wordt beschouwd. Het probleem wordt nog versterkt door de wijdverspreide onwetendheid onder de eigen achterban. Van de vermeende 1,5 miljard moslims in de wereld spreekt 90% geen Arabisch, maar de meest gerespecteerde theologen van de islam volharden erin dat de (complete) koran niet kan worden vertaald in een andere taal. Door deze opzettelijke mystificatie moet 90% van de moslims zich vasthouden aan de rafelige randen van een dogma dat zij zelfs niet kunnen hopen volledig te begrijpen.

Wij, de moordenaars van onze bloedeigen kinderen!!! 
Op het spel staan onze intellectuele en geestelijke vrijheden, en de meest gekoesterde beginselen van de democratie. Om deze te kunnen behouden, moeten wij deze confrontatie winnen. Het alternatief is onvoorwaardelijke overgave. Het islamofascisme en zijn uitvloeisel, de jihad, zijn het product van militante ideologieën, en niet andersom. Tenzij en totdat wij deze ideologie zien voor wat het is, en deze vervolgens logisch, daadkrachtig bestrijden, zullen al onze inspanningen zinloos zijn en blijven. We moeten begrijpen, dat er géén verschil is tussen gematigden en extremisten. Ze spelen beide hetzelfde spel. Slechts met andere spelregels. Islam = islam.